Hyppää sisältöön

In English

Järjestyssäännöt ja turvallisuus

Koulutuskeskus Brahen järjestyssäännöt 

Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) ja asetuksen (673/2017 ja A812/98) nojalla Koulutuskeskus Brahelle on laadittu järjestyssäännöt. Näiden sääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle työrauha ja viihtyvyys sekä työturvallisuus ja näin edistää opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista.

Järjestyssäännöt ovat voimassa Koulutuskeskus Brahen kaikkien yksiköiden alueilla ja opiskeluun välittömästi liittyvissä oppimisympäristöissä ja niiden välillä siirtyessä sekä tilaisuuksissa, jotka liittyvät opintoihin tai joissa opiskelija edustaa oppilaitosta. Opiskelija-asuntolassa noudatetaan näiden järjestyssääntöjen lisäksi asuntolan omia järjestyssääntöjä

Alla olevat järjestyssäännöt on hyväksynyt Koulutuskuntayhtymä Brahen hallitus 7.12.2023 

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Työvoimakoulutuksessa sovelletaan lisäksi, mitä laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) säädetään opiskelijan osallistumisesta opetukseen ja opintojen etenemisestä ja keskeyttämisestä. Työvoimapoliittisissa koulutuksissa poissaolo ilmoitetaan työvoimaviranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

  • Opiskelijan on osallistuttava oppilaitoksessa järjestettyyn opetukseen, verkossa tapahtuvaan etäopetukseen ja itsenäiseen opiskeluun oman HOKS:n, opiskelijan lukujärjestyksen tai opiskelijan kanssa erikseen sovittujen henkilökohtaisten aikataulujen mukaisesti.
  • Opiskelijan on osallistuttava hänelle suunniteltuun työpaikalla järjestettyyn koulutukseen työpaikalla hänelle laaditun koulutussopimuksen tai oppisopimuksen mukaisesti.
  • Opiskelijan on osallistuttava opettajan tai ohjaajan kanssa sovittuihin muihin mm. HOKS-, ohjaustapaamisiin, kuulemistilaisuuksiin jne.

Opiskelijan on tehtävä annetut oppimistehtävät tunnollisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti sekä käyttäydyttävä asiallisesti. Pelkkä läsnäolo ei riitä oppilaitoksessa tai etäopetuksessa tapahtuvaan opetukseen osallistumiseen. Myös annetut koti- ja itseopiskelutehtävät on tehtävä annettujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

  • Opintosuoritukset on hankittava / tehtävä rehellisesti siten, että opiskelija antaa oikean kuvan osaamisestaan. Kaikenlainen vilppi ja plagiointi opinnoissa on kielletty. Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, tietojen, kielen tai kirjoituksen käyttöä tai tekoälyn käyttöä silloin kun se tehdään ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista.

Opetukseen tullaan ajoissa. Opetus ja ohjaus alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole osallistua HOKSn mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta 11§:ssä säädetyssä ajassa.

Perustellusta syystä opiskelijalle voidaan myöntää vapautus opetukseen osallistumisesta. Vapautusta tulee anoa kirjallisesti Wilmassa etukäteen ja siitä päättää vastuuopettaja (enintään 5 työpäivää) tai toimialapäällikkö (yli 5 työpäivää). Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloista viipymättä vastuuopettajalle, joka kirjaa poissaolot Wilmaan.

Opiskelijan on hankittava poissaolon tai myöhästymisen aikana toteutuneessa opetuksessa hankittavaksi tarkoitettu osaaminen riippumatta poissaoloon tai myöhästymiseen johtaneista syistä. Opiskelijan on varauduttava opetustilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan asianmukaisin välinein ja varustein.

Työpaikalla järjestettävän oppimisen aikana opiskelija noudattaa työpaikalla sovittuja työaikoja ja sääntöjä ja ilmoittaa poissaolostaan välittömästi työpaikalle ja ohjaavalle opettajalle.

Jokaisella on oikeus työrauhaan ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisiin työolosuhteisiin. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttäytymisellään edistää myönteistä ja asiallista käytöstä ja opiskeluilmapiiriä. Käyttäydymme asiallisesti ja kohteliaasti ja otamme huomioon toisemme niin oppilaitoksessa kuin sosiaalisessa mediassa. Toisten työ- ja opiskelurauhan sekä yleisen viihtyvyyden häiritseminen on kielletty. Kaikenlainen seksuaalinen häirintä on kielletty. Kiellettyä on myös yllyttää tai avustaa toista henkilöä kiusaamiseen, syrjintään tai seksuaaliseen häirintään. Opiskelijoiden ja henkilökunnan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Jokaisella on oikeus olla oma itsensä. Kunnioitamme toisiamme ja erilaisuutta. Kaikenlainen syrjintä ja kiusaaminen mm. henkilökohtaisten ominaisuuksien, sukupuolen, vammaisuuden, kansalaisuuden, etnisen taustan tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella on ehdottomasti kielletty.

Pukeutuminen on asiallista ja hyvien tapojen ja tilanteen mukaista. Lämpimissä sisätiloissa ei pidetä päällä ulkovaatteita ja päähinettä. Työtiloissa käytetään työtehtävien ja työturvallisuuden edellyttämää työ- ja suojavaatetusta sekä henkilökohtaisia suojaimia.

Opiskelijaravintolassa noudatetaan siisteyttä, hyviä ruokailutapoja ja henkilökunnan antamia ohjeita sekä ruokailuaikoja. Hygieniasyystä ravintolassa ei käytetä ulko- ja työvaatteita eikä päähinettä. Ruokailuastiat, -välineet, ruuantähteet ja roskat on toimitettava astiankeräyspisteeseen ohjeiden mukaisesti lajiteltuna.

Henkilökunta ja opiskelijat ovat kaikki vastuussa oppimisympäristöjen siisteydestä.

Saadessaan yksiköltä käyttöönsä opiskeluun tarvittavia välineitä, tarvikkeita tai laitteita tulee opiskelijan käsitellä niitä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Vahingosta on ilmoitettava viipymättä henkilökunnalle. 

Koulutuskeskus Brahen yksiköt eivät vastaa oppilaitoksen tiloihin tai alueelle jätetystä omaisuudesta. 

Jokaisen tulee noudattaa annettuja ohjeita ja määräyksiä, noudatettava työn ja työolosuhteiden edellyttämä turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Jokaisen on huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta, kuin muidenkin turvallisuudesta ja terveydestä. Jokaisella on myös velvollisuus välttää häirintää ja epäasiallista käytöstä.

Jokaisella on velvollisuus käyttää asianmukaista vaatetusta (tietyillä aloilla esim. hupparin huput, roikkuvat nauhat/ketjut, liian avonaiset tai paljastavat vaatteet ovat kiellettyjä), suojavaatteita (työvaatetus, turvakengät), henkilösuojaimia (hengityssuojat, suojalasit, kuulosuojaimet, suojakäsineet, putoamisvaljaat yms.), jotta tapaturman vaaraa tai haittaa itselle tai muille ei aiheudu. Joillakin aloilla voi olla määräyksiä myös pitkien hiusten kiinni pitämisestä, meikkaamisesta, kynsien pituudesta ja lakkaamisesta tai korujen käytöstä. Opiskelija on velvollinen noudattamaan opettajien ja ohjaajien antamia ohjeita näiden suhteen.

Koneita, työvälineitä, laitteita jne. käytetään huolellisesti ja ohjeiden mukaan. Niissä mahdollisesti olevia turvallisuus- ja suojalaitteita tulee käyttää ohjeiden mukaan, eikä suojavarusteita saa missään nimessä poistaa tai rikkoa. Vaarallisia aineita käsiteltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita (esim. suojaimet). Lisäksi tulee huomioida vaarallisten aineiden vaikutus ympäristöön ja huolehtia aineiden asianmukainen hävittäminen.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan on perehdyttävä yksikkö- ja tutkintokohtaisiin työturvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin sekä noudatettava niitä. Kaikkien on huomattuaan puututtava työturvallisuuteen liittyviin puutteisiin. Mikäli opiskelija huomaa työturvallisuuteen liittyviä puutteita, on niistä viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle. (L738/2002).

Ammatillisen koulutuksen toimintaa ohjaavat monet lait, asetukset ja määräykset, kuten esim. Järjestyslaki 612/2003, Työturvallisuuslaki 738/2002, Pelastuslaki 379/2011, Rikoslaki 39/1889, Laki naisten ja miesten tasa-arvosta 609/1986, Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014 jne. Lakien ja asetusten lisäksi meillä on omia turvallisuusohjeita, joita jokaisen tulee noudattaa.

Myös ammatillisen koulutuksen laki 731/2017 94 § (muutos L164/2022, 94 §) velvoittaa opiskelijaa käyttäytymään asiallisesti. Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä.

Läheltä piti -tilanteen, tapaturman, tulipalon, rikoksen tms. tapahtuman sattuessa, tulee välittömästi tehdä ilmoitus henkilökunnalle ja tarvittaessa soitettava hätänumeroon 112 lisäavun saamiseksi paikalle. Jokaisella on velvollisuus auttaa tarvittaessa esim. antamalla hätäensiapua.

Tupakointi, tupakan vastikkeiden, tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden, nuuskan, nikotiinituotteiden, tupakkajäljitelmien ja muiden tupakkatuotteiden sekä päihdyttävien aineiden käyttö ja käsittely ei ole sallittua Koulutuskeskus Brahen alueella tai sen muissa oppimisympäristöissä. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta (L549/2016 ja L698/2010). Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen Koulutuskeskus Brahen yksilöiden alueella, opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä ja oppilaitosta edustettaessa on kielletty (L 41/1986, L1102/2017, L373/2008L, 1304/1993). Koulutuskeskus Brahella on oma päihdetyön toimintamalli, jota noudatetaan. 

Liikenteessä ja pysäköinnissä noudatetaan liikennesääntöjä sekä yksiköiden mahdollisesti antamia lisäohjeita. Pyörien ja ajoneuvojen pysäköinti on sallittu Koulutuskeskus Brahen yksiköiden alueella ja opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä vain pysäköintiin osoitetuissa paikoissa. 

Mikäli opiskelija poistuu luvatta oppimisympäristöstä, ei hänen opiskeluunsa liittyvä vakuutusturva ole voimassa. 

Jokaisen henkilöstöön kuuluvan, joka havaitsee järjestyssääntörikkomuksia tai epäasiallista käytöstä, tulee puuttua käytökseen sekä tarvittaessa saattaa rikkomus kurinpitoasiana käsiteltäväksi. Kurinpitomenettelyjä ovat poistumaan määrääminen ja poistaminen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, opetukseen osallistumisen epääminen, opiskeluoikeuden pidättäminen, erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty laissa (531/2017) ja asetuksessa (673/2017). 

8.1 Kurinpito (531/2017 §80-93) 

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä, kieltäytyy oppilaitoksen vaatimasta huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Oppivelvollisuuslaissa tarkoitettu oppivelvollinen voidaan kuitenkin erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. 

Sen lisäksi, mitä kurinpidosta 85 §:ssä säädetään, 103 §:ssä tarkoitetussa koulutuksen järjestäjän asuntolassa asuvalle opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti asuntolan tiloissa taikka rikkoo asuntolan järjestystä. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan on otettava huomioon myös hajusteyliherkät henkilöt, joten emme käytä voimakkaita hajusteita.

Matkapuhelimien ja -viestimien sekä kameroiden käyttö opetus- ja ohjaustilanteissa muuhun kuin opetus- ja ohjauskäyttöön on kielletty.

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. Opetus- ja ohjaustilanteiden taltioiminen eli äänittäminen ja kuvaaminen on kielletty ilman opettajan ja ohjaajan sekä muiden opetukseen tai ohjaukseen osallistuvien henkilöiden lupaa. Opetus- tai ohjaustilanteen tallennetta ei saa julkaista esim. internetissä tai sosiaalisessa mediassa ilman opettajan ja tallenteella esiintyvien lupaa. Kiusaamistarkoituksessa tehdyt julkaisut ovat ehdottomasti kiellettyjä.

Oppilaitoksen avoimien tilaisuuksien tallentaminen on sallittu omaan käyttöön, ellei sitä ole erikseen kielletty. Tallenteen julkaisemiseen esim. internetissä tai sosiaalisessa mediassa tarvitset luvan kuvassa tai videolla esiintyviltä henkilöiltä sekä musiikki- tms. esityksissä myös niiden oikeuksien haltijoita (tekijänoikeus). Tallenteiden julkaisija vastaa aina julkaisemastaan sisällöstä ja julkaisemisen aiheuttamista seuraamuksista.

Ruokien ja juomien tuominen kaikkiin Koulutuskeskus Brahen opetustiloihin on kielletty.

Koulutuskeskus Brahen tiloihin ja oppilaitoksiin ei saa tuoda eikä pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen, ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä (L531/2017).

Toimintamalli kiusaamistilanteissa

Kiusaamiseen puututaan Brahessa välittömästi. Kiusaamistilanteissa otetaan yhteyttä opiskeluhuoltoon, josta pyydetään jokainen asianomainen keskusteluun. Myös huoltajiin ollaan yhteyksissä. Asianosaisille järjestetään yhteistapaaminen, jossa sovitaan asiat ja yhteiset säännöt sekä seurantatapaaminen. Tavoitteena on, että kiusaaminen loppuu. Rehtori voi määrätä tarvittaessa kurinpidollisia toimia. 

Toimintamalli kiusaamistilanteissa kaaviona

Työturvallisuus ja TOYME-järjestelmä

Opettajat vastaavat opiskelijoiden perehdyttämisestä työturvallisuuteen. Koulutuskeskus Brahen kaikilla toimialoilla päivitetään vähintään kerran vuodessa vaarojen tunnistamiseen ja riskienarviointiin liittyvät dokumentit.

Meillä on käytössä TOYME-järjestelmä vaaratilanteiden raportointia, turvallisuushavaintoja, kehittämisehdotuksia ja aloitteita varten. Kaikki läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat raportoidaan turvallisuuden parantamiseksi. Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen auttaa parantamaan turvallisuutta ilmoittamalla heti havaituista vaaran aiheuttajista ja riskitekijöistä, jotta ne voidaan huomioida tai poistaa. 

Voit tehdä turvallisuushavainnon, kehittämisehdotuksen tai aloitteen alla olevasta linkistä. Parhaat kehittämisehdotukset palkitaan 50 euron palkkioilla.

Ilmoita turvallisuushavainto, kehittämisehdotus tai aloite