Hyppää sisältöön

Järjestyssäännöt ja turvallisuus

Koulutuskeskus Brahen järjestyssäännöt 

Sääntöjen tavoitteena on taata jokaiselle opiskelijalle ja henkilökunnan jäsenelle työrauha ja viihtyvyys sekä työturvallisuus ja näin edistää opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamista. Järjestyssäännöt ovat voimassa Koulutuskeskus Brahen kaikilla alueilla ja opiskeluun välittömästi liittyvissä oppimisympäristöissä sekä tilaisuuksissa, jotka liittyvät opintoihin tai joissa opiskelija edustaa oppilaitosta. Opiskelija-asuntolassa noudatetaan näiden järjestyssääntöjen lisäksi asuntolan omia järjestyssääntöjä.

Jokaisella on oikeus työrauhaan ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisiin työolosuhteisiin. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttäytymisellään edistää myönteistä ja asiallista käytöstä ja opiskeluilmapiiriä. Heidän on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Henkilökunta ja opiskelijat ovat kaikki vastuussa oppimisympäristöjen siisteydestä. 

Saadessaan yksiköltä käyttöönsä opiskeluun tarvittavia välineitä, tarvikkeita tai laitteita tulee opiskelijan käsitellä niitä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan on perehdyttävä toimiala- ja tutkintokohtaisiin työturvallisuussääntöihin ja -suunnitelmiin sekä noudatettava niitä. Kaikkien on huomattuaan puututtava työturvallisuuteen liittyviin puutteisiin (L738/2002). 

Tupakointi, tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden ja tupakkajäljitelmien sekä päihdyttävien aineiden käyttö ja käsittely ei ole sallittua Koulutuskeskus Brahen alueella tai sen muissa oppimisympäristöissä. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta (L549/2016 ja L698/2010). Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen opintojen alueella, opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä ja Koulutuskeskus Brahea edustettaessa on kielletty  (L41/1986, L1102/2017, L373/2008, L1304/1993). Koulutuskeskus Brahella on oma päihdetyön toimintamalli, jota noudatetaan. 

Liikenteessä ja pysäköinnissä Koulutuskeskus Brahen alueella noudatetaan liikennesääntöjä sekä mahdollisia aluellisia lisäohjeita.

Mikäli opiskelija poistuu luvatta oppimisympäristöstä, ei hänen opiskeluun liittyvä vakuutusturvansa ole voimassa. 

Jokaisen henkilöstöön kuuluvan, joka havaitsee järjestyssääntörikkomuksia tai epäasiallista käytöstä, tulee puuttua käytökseen sekä tarvittaessa saattaa rikkomus kurinpitoasiana rehtorin käsiteltäväksi. Kurinpitomenettelyjä ovat poistumaan määrääminen ja poistaminen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, opetukseen osallistumisen evääminen, opiskeluoikeuden pidättäminen, erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi tai erottaminen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet on määritelty laissa (531/2017) ja asetuksessa (673/2017). 

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä, kieltäytyy oppilaitoksen vaatimasta huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausaineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. 

Matkapuhelimien käyttö muussa kuin opetustarkoituksessa on oppimistilanteiden aikana kielletty. Koulutuskeskus Brahen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuva- ja äänimateriaalin julkaiseminen ja tallentaminen ilman asianomaistenlupaa on kiellettyä.

Toimintamalli kiusaamistilanteissa

Kiusaamiseen puututaan Brahessa välittömästi. Kiusaamistilanteissa otetaan yhteyttä opiskeluhuoltoon, josta pyydetään jokainen asianomainen keskusteluun. Myös huoltajiin ollaan yhteyksissä. Asianosaisille järjestetään yhteistapaaminen, jossa sovitaan asiat ja yhteiset säännöt sekä seurantatapaaminen. Tavoitteena on, että kiusaaminen loppuu. Rehtori voi määrätä tarvittaessa kurinpidollisia toimia. 

Toimintamalli kiusaamistilanteissa kaaviona

Työturvallisuus ja TOYME-järjestelmä

Opettajat vastaavat opiskelijoiden perehdyttämisestä työturvallisuuteen. Koulutuskeskus Brahen kaikilla toimialoilla päivitetään vähintään kerran vuodessa vaarojen tunnistamiseen ja riskienarviointiin liittyvät dokumentit.

Meillä on käytössä TOYME-järjestelmä vaaratilanteiden raportointia, turvallisuushavaintoja, kehittämisehdotuksia ja aloitteita varten. Kaikki läheltä piti -tilanteet ja tapaturmat raportoidaan turvallisuuden parantamiseksi. Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen auttaa parantamaan turvallisuutta ilmoittamalla heti havaituista vaaran aiheuttajista ja riskitekijöistä, jotta ne voidaan huomioida tai poistaa. 

Voit tehdä turvallisuushavainnon, kehittämisehdotuksen tai aloitteen alla olevasta linkistä. Parhaat kehittämisehdotukset palkitaan 50 euron palkkioilla.

Ilmoita turvallisuushavainto, kehittämisehdotus tai aloite