Hyppää sisältöön

Opetukseen osallistuminen ja poissaolot

Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen oppilaitoksessa tai muuhun osaamisen hankkimiseen ja näyttöihin HOKS:ssa suunnitellulla tavalla, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloista aina viipymättä omalle vastuuopettajalleen, joka kirjaa poissaolot Wilmaan. 

Perustellusta syystä opiskelijalle voidaan myöntää vapautus opetukseen osallistumisesta. Vapautusta tulee anoa kirjallisesti Wilmassa etukäteen ja siitä päättää vastuuopettaja (enintään 3 työpäivää) tai toimialapäällikkö (yli 3 työpäivää).  

Työvoimapoliittisissa koulutuksissa poissaolo ilmoitetaan työvoimaviranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.  

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen HOKSn mukaisesti, edetään kurinpidollisesti asiassa seuraavasti: suullinen huomautus, kuuleminen, eronneeksi katsominen.  

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole osallistua HOKSn mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta 11§:ssä säädetyssä ajassa.

Kaavio siitä, miten toimitaan, jos opinnot eivät etene

opinnot_eivat_etene.png