Hyppää sisältöön

In English

Opetukseen osallistuminen ja poissaolot

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä.  

Perustellusta syystä opiskelijalle voidaan myöntää vapautus opetukseen osallistumisesta. Vapautusta tulee anoa kirjallisesti Wilmassa etukäteen ja siitä päättää vastuuopettaja (enintään 5 työpäivää) tai toimialapäällikkö (yli 5 työpäivää). Opiskelijan tulee ilmoittaa kaikista poissaoloista viipymättä vastuuopettajalle, joka kirjaa poissaolot Wilmaan. 

Poissaolotodistusten kanssa noudatetaan seuraavaa ohjetta:

  • Kolme päivää on mahdollista olla poissa omalla ilmoituksella (alaikäisen poissaoloista huoltajan ilmoitus)
  • Yli 3 pv poissaoloista on toimitettava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus
  • Mikäli opiskelijalla on toistuvia päivän (lyhyitä) tai muutaman päivän (pidempiä) poissaoloja, voidaan opiskelija velvoittaa toimittamaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus kaikista poissaoloista.

Työvoimakoulutuksessa sovelletaan lisäksi, mitä laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) säädetään opiskelijan osallistumisesta opetukseen ja opintojen etenemisestä ja keskeyttämisestä. Työvoimapoliittisissa koulutuksissa poissaolo ilmoitetaan työvoimaviranomaisten kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

Mikäli opiskelijan opinnot eivät etene HOKS:n mukaisesti, kartoitetaan tuki- ja ohjauspalvelujen tarve ja päivitetään HOKS. Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole osallistua HOKSn mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen eikä hän ole esittänyt poissaololleen perusteltua syytä tai hän ei ole suorittanut valmentavaa koulutusta 11§:ssä säädetyssä ajassa.