Hyppää sisältöön

Hankkeet

Koulutuskeskus Brahen monipuolinen hankeyhteisö kehittää osaamista ja toimintamalleja.

Kehittämishankkeet

Hankeaika: 1.10.2018–31.12.2020

(Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.12.2021 saakka)

Pohjois-Pohjanmaa - Council of Oulu Region  Euroopan unioni  Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Teollisuuden AR-teknologian ja siihen läheisesti liittyvien ympäristöjen kehittämis- ja investointihanke. Virtuaaliteknologian tutkimus-, kehitys-, oppimis- ja innovaatioympäristön kehittäminen. Kriittisen osaamisen kasvattaminen – prototyyppisovelluksia teollisuuden toimintaympäristöön.

Hanke etenee johdonmukaisesti ja vaiheittain alkaen RKKY:n TKI- ja opetusympäristön perusvalmiuksien luomisesta, edeten seuraavaksi osaamisen kehittämiseen soveltavassa työosuudessa, ja päättyen innovaatioympäristön laite- ja ohjelmistokokoonpanon kysyntäperustaiseen päivittämiseen.

Projektin päätoteuttaja: Raahen koulutuskuntayhtymä.

Osatoteuttaja: Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Projektia rahoittavat:
Pohjois-Pohjanmaan liitto (EAKR)
Kainuun liitto (EAKR)
ELY-keskus (ESR)
Raahen koulutuskuntayhtymä
Kajaanin ammattikorkeakoulu
SSAB Europe Oy
Transtech Oy

Lisätietoja:
Leo Aho
leo.aho@brahe.fi
puh. 044 039 4332

Tutustu tarkemmin Industar-hankkeeseen

Hankeaika: 1.4.2019 – 31.8.2021

EPLiitto_logo_vaaka_vari (1).jpg Seutukaupungit logo

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hanke on osa Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä tukevaa hankekokonaisuutta. Hankkeessa pilotoidaan valtakunnallisesti erilaisia koulutustapoja sekä rakennetaan valtakunnallinen Monikampus Finland -verkostomalli kasvu- ja rakennemuutosalojen tarvitseman koulutustarjonnan kehittämiseksi.

Päätoteuttaja: Koulutuskeskus Brahe.

Osatoteuttajat: Iisalmen, Kurikan, Imatran, Keuruun ja Varkauden kaupungit, Salon seudun, Lounais-Suomen, Itä-Savon sekä SASKYn koulutuskuntayhtymät, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus sekä Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy.

Verkostokumppanit: Alavuden, Forssan, Heinolan, Kauhajoen ja Kokemäen kaupungit sekä Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

Rahoittava viranomainen: Etelä-Pohjanmaan liitto.

Lisätietoja:
Milka Grekula
milka.grekula@brahe.fi
p. 040 808 6902

Hankkeen www-sivut

Hankeaika: 1.5.2021–30.4.2023

Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toimenpiteitä; tasalaatuisuus henkilökunnan digitaalisiin taitoihin. Digitaalisuutta, kiertotaloutta ja yrittäjyyspolkua kehitetään yhdessä KV-toiminnan kanssa. Olemassa olevan KV-verkoston yhteistyökumppaneiden joukosta pilotoidaan yrityksiä, joissa opiskelijat saavat ideoita yritystoimintaan. Tavoitteet saavutetaan ottamalla kaikessa toiminnassa huomioon voimakkaasti kehittyvät digitaaliset ympäristöt, järjestämällä toimialakohtaisia työpajoja, joissa huomioidaan substanssiosaaminen. Tämä mahdollistaa kestävän kehityksen ja vähähiilisyyden huomioimisen uudessa digitaalisemmassa toimintaympäristössä. KV- toiminnassa näkyy yrittäjähenkisyys ja itsensä brändääminen (Ammatti-identiteetin luominen).

Hanketta koordinoi Oulun yliopisto. Osatoteuttajat Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki, Koulutuskuntayhtymä Brahe, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, 
Centria-ammattikorkeakoulu Oy

 

Lisätietoja:
Niina Kuusirati
niina.kuusirati@brahe.fi

Hankeaika: 9.12.2019–31.12.2021

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Rahoitus:

OPH

Hanketta hallinnoi:

 • OSAO
 • Koulutuskuntayhtymä Brahe verkostokumppanina

Hankkeen kuvaus:

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut ammatillisen koulutuksen laatustrategian vuoteen 2030. Laatusampo 7 -hankkeen tavoitteet on johdettu kyseisestä strategiasta. OSAOn koordinoimaan verkostohankkeeseen kuuluu 11 yhteistyökumppania. Verkostolla on yhteiset tavoitteet sekä niiden lisäksi myös kumppanikohtaisia tavoitteita.

OSAOn Laatusampo 7 -hankkeen tavoitteita ovat ydinprosessin jatkuva kehittäminen ja juurruttaminen käyttöön, laadunhallinnan määritelmien tarkentaminen ja niitä koskevan yhteisen ymmärryksen kehittäminen sekä prosessikuvausten muuttaminen sähköiseen muotoon laatujärjestelmään.

Tavoitteisiin kuuluu myös osaamisen arvioinnin toteuttamisen varmistaminen suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on myös palautekyselyjen hyödyntämisen kehittäminen sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja kumppaneiden osallisuuden lisääminen laadunhallinnassa sekä jatkuvan parantamisen kehittäminen. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu laatua koskevien tietojen, kuten asiakaslupausten toteutumisen, reklamaatioiden ja erilaisten valitusten seurannan kehittäminen.

Lisätietoa:
Leo Aho, leo.aho@brahe.fi, puh. 0440 394 332

Hankeaika: 1.6.2019–31.10.2021

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus logo Euroopan unioni -logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo

Tavoitteena on luoda alustapohjainen kumppanuuskampus-malli, joka mahdollistaa nopean, tarpeidenmukaisen ja ennakoivan reagoimisen alueen osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Monikampus-hankkeessa tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisten, eriasteisten koulutuksen järjestäjien, elinkeinotoimijoiden ja yritysten kanssa. Tavoitteena on vastata paremmin alueen osaamis- ja koulutustarpeisiin ja parantaa koulutuksen järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden välistä vuorovaikutusta ja tiedonkulkua. Hankkeella sujuvoitetaan ja edistetään siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle. Erityisenä tavoitteena on korkeakoulutuksen tuominen seutukaupunkeihin alustamallilla.

Lisätietoja:
Sari Alajoki
sari.alajoki@brahe.fi
puh. 040 135 7163

Hankeaika: 1.6.2020–31.1.2021

Euroopan unioni

Rahoitus:

ESR

Hankkeen hallinnointi:

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Koulutuskuntayhtymä Brahe hankkeen osatoteuttajana

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää mikro- ja pk-yritysten sekä julkisten työorganisaatioiden työhyvinvointia ja yritysten tuottavuutta. Tässä hankkeessa vastataan työmarkkinoiden äkilliseen rakennemuutokseen toteuttamalla Monikampus-hankkeen (ESR, S21716) ennakointityön ja yritysvierailujen osaamiskartoitusten perusteella esimiestyöhön, työhyvinvointiin ja kriisien hallinnan osaamisen kehittämiseen liittyviä lyhytkestoisia verkkokoulutuksia. Hankkeessa suunnitellaan, markkinoidaan ja toteutetaan lyhytkestoisia täydennyskoulutuksia yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa yhteistyössä Koulutuskeskus Brahen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) kanssa. Toteutuneet koulutukset edistävät yritysten ja työorganisaatioiden uudistumista ja johtamista, muutoksiin sopeutumista, työn organisoinnin toimintamalleja ja henkilöstön osaamista. Näkökulmana on yritystason/organisaatiotason kehittäminen.

Lisätietoja:
Leo Aho, leo.aho@brahe.fi, puh. 0440 394 332

Hankeaika: 1.8.2019–31.12.2021

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden ohjausta, lisätä tietoutta digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja ottaa käyttöön uusia digityövälineitä, jotka tukevat tämän päivän vaatimusten mukaisesti opiskelijoiden ohjausta ja osaamisen kehittämistä laaja-alaisesti myös kansainvälisessä oppimisympäristössä.

Koordinaattori: Yrkesakademin / Vaasa

Verkosto: Axxell, Brahe, Kpedu, Optima, Prakticum, Vamia, YA

Lisätietoja:
Pekka Korhonen
pekka.korhonen@brahe.fi
puh. 0400 597 346

Hankeaika: 1.3.2018–31.12.2020

Euroopan unioni

Hankkeessa perustetaan monialainen palvelupiste, jonka kautta nuoren on yhden luukun periaatteella mahdollista ohjautua tarvitsemiinsa palveluihin. Ohjaamo tukee nuoria sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämisessä, urasuunnittelussa, kouluttautumisessa ja työllistymisessä. Hankkeen avulla kehitetään myös nuorille suunnattua työpaja- ja harrastetoimintaa nuorten lähtökohdista käsin.

Toiminnan tavoitteena on nuorten nopea palveluihin ohjaus, syrjäytymisen ehkäisy, opintojen keskeyttämisen ehkäisy ja kouluttautumisen tukeminen sekä tiedonjaon palveluketjujen parantaminen Ohjaamon toimijaverkossa.

Hankkeen aikana luodaan Raahen alueen toiminta- ja yhteistyömalli, joka edistää nuorisotakuun toteutumista ja elinikäistä ohjausta sekä ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Hankkeen aikana selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet Raahen seutukunnan kuntiin.

Lisätietoja: 

Koulutuskuntayhtymä Raahe:
Liisa Vares, liisa.vares@brahe.fi
Päivi Antinoja, paivi.antinoja@brahe.fi
Riikka Pyykkö, riikka.pyykko@brahe.fi

Raahen kaupunki:
Jaana Hautamäki, jaana.hautamaki@raahe.fi

Hankeaika 1.5. – 31.12.2021

Pilottihanke vastaa Raahen seudun avaintoimialojen osaamiskysyntään ja tki-toiminnan haasteisiin. Pilottihankkeessa selvitetään sadan yrityksen osaamistarpeet ja luodaan uudenlaiset toimintamallit osaamisen hankkimiseen ja osaamisidentiteettiajattelun hyödyntämiseen työpaikoilla.

Alueen työpaikkojen kanssa rakennettavat osaamissolut selkeyttävät toimijoiden rooleja osaamisen tuottamisessa ja vastaavat jatkossa osaltaan sujuvasta yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä. Mukana olevien organisaatioiden sisällä toimivat osaajaboostaajat ja pilottihankkeessa mukana olevat opettajat varmistavat toiminnan jatkuvuuden. Pilottihankkeesta vastaa koulutuskuntayhtymä Brahe.

Päätoteuttaja
Koulutuskeskus Brahe

Hankkeessa mukana
Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys sekä Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Lisätietoja
Tuija Nurkkala
tuija.nurkkala@brahe.fi
p. 0400 252138

Hankeaika: 1.6.2020–30.4.2022

Euroopan unioni

Rahoitus:

ESR

Hankkeen hallinnoija:

Turun yliopisto

Osatoteuttajat:

 • Koulutuskuntayhtymä Brahe
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
 • Otus
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
 • Lappia

 

Hankkeen kuvaus

Osaamismatkalla-hankkeen tavoitteena on lisätä ohjaustyötä tekevien tietoa ja osaamista erilaisten opinto- ja urapolkujen ohjaamisesta ja opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista yli tutkintorajojen sekä kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevan, tulevaisuussuuntautuneen ja normitietoisen ohjauksen menetelmien ja palveluiden hyödyntämiseen. Osaamismatkalla-hankkeen uutuusarvo on monialaisen uraohjauksen verkko- tai hybridivalmennuksen kehittäminen ohjaustehtävissä toimiville henkilöille, jotta he voivat nostaa omaa osaamistasoaan jatkuvan oppimisen periaatteen mukaisesti. Lisäarvoa tuo se, että monialaisen uraohjauksen valmennuksen suorittaneet henkilöt voivat osoittaa oman osaamisensa suorittamalla osaamismerkin. Tavoitteena on siis nimenomaan tarjota jatkuvan oppimisen ja osaamisen osoittamisen mahdollisuutta osaamismerkillä sellaisille ohjaustoimijoille, joilta puuttuu uraohjaukseen liittyvä koulutus.

Lisätietoja:

Mervi Savela, mervi.savela@brahe.fi, puh. 040 135 7123

Hankeaika: 12.12.2018–30.6.2021

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Parasta johtamista Pohjoinen -hankkeessa parannamme koulutuksen järjestäjien johtamiskykyä ja kehitämme strategista ja operatiivista johtamista.

Koulutuksen järjestäjien kokonaisjohtamisen kehittämisen taustalla on ammatillisen koulutuksen reformi. Kehitettävät uudet johtamisen toimintamallit ja työkalut palvelevat jo hankkeen aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Hankkeessa saamme aikaan pysyviä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia ja edistämme johtamisen toimintamallien avointa kehittämistä ja jakamista.

Johtamisen kehittämistä tarkastellaan neljän teeman kautta:

 1. Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista,
 2. Asiakkuuksien, työelämäkumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen,
 3. Opiskelijakumppanuuksien johtaminen,
 4. Tiedolla johtaminen.

Verkosto: Luovi, Kaustisen Evankelinen opisto, Kainuun ammattiopisto, KPEDU, Lappia, POKE, Riveria, RKKY, JEDU, REDU.

Lisätietoja:
Leo Aho
leo.aho@brahe.fi
puh. 044 039 4332

Hankeaika 1.1.2021-30.6.2022

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Rahoitus
Oikeus osata – ammatillisen koulutuksen täydentävä valtionavustushaku: 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen

Hallinnointi
Koordinoija: Ysao
Hankeverkosto: Brahe, Kpedu, Hyria, Lappia, Harjun oppimiskeskus, Jamin

Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja ja toimintamalleja keskeyttämistä ehkäiseviin toimiin luonnonvara-aloilla. Luonnonvara-alan opiskelijat muuttavat opintojen perässä usein uudelle paikkakunnalle ja useimmiten myös oppilaitoksen järjestämiin asuntoloihin. Luonnonvara-alan opintoihin hakeutuu myös melko paljon opiskelijoita, joiden odotukset opinnoista eivät välttämättä vastaa alan fyysistä- sekä henkistä -haastavuutta. Alan opiskelijat ovat monesti myös työelämässä olevia, jolloin kontaktipinta oppilaitokseen voi jäädä vähäiseksi. Edellä johtuvista syistä luonnonvara-alan opiskelijoiden opintojen etenemisessä on paljon haasteellisuutta ja negatiivista keskeyttämistä. 

Hankkeen tavoitteena on hyvinvointi- ja opintoihin kiinnittymisen toimintamallien kehittäminen luonnonvara-alan erityispiirteet huomioiden, niin opiskelijan kuin oppilaitoksen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään opintojen aikaista opinto-ohjausta, huomioiden luonnonvara-alan opiskelun, sekä kausiluonteisuuden vaihtelut. Hankkeen toimina kokeillaan yhteisöllistä toimintakulttuuria- ja ryhmäyttämistä tukevia toimintamalleja yhteisöllisyyden tukemiseksi. Hankkeessa luodaan verkostoyhteistyössä (sosiaalipalvelut, nuorisotoimi, kolmassektori, järjestöt) toimintamalleja, joilla tunnistetaan ja tuetaan opiskelijan sosiaalisia suhteita, mielenterveyttä ja itsenäistä toimijuutta. 

Lisätietoja
Riikka Pajuvesa-Korkala
p. 040 8343 404
riikka.pajuvesa-korkala@brahe.fi

 

Hankeaika: 13.11.2020–30.6.2022

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Rahoitus:

Oikeus osata - Ammatillisen koulutuksen laatu ja tasa-arvo: 1.1 Opinto-ohjauksen kehittäminen ja ohjauksen laadun parantaminen / OPH

Hanketta hallinnoi:

 • Gradia
 • Hankeverkosto; Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, POKE, Saimaan ammattiopisto, Salpaus, Kainuun ammattiopisto, Brahe

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvaa siirtymää. Yhteistyössä verkoston kanssa kehitetään perusopetuksen aikaista ohjausta sekä 9-lk:n jälkeisen kesän aikana tapahtuvia ohjauksen malleja siten, että siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle on sujuva. Lisäksi kehitetään opiskelijan kiinnittymistä toisen asteen opintoihin, opintojen aikaista ohjausta ja toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymiä. Opiskelijoiden vertaistukea ja hyvinvointia kehitetään luomalla vertaisohjauksen toimintamalli. Systemaattista ja moniammatillista yhteistyötä palvelevaa tiedonsiirtoa kehitetään hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Tuloksena syntyy perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen sujuvan siirtymän malli tarkoituksenmukaiseen perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen sekä malli toisen asteen jälkeisen nivelvaiheen siirtymälle. Hyvän ohjauksen kriteerit uudistetaan osana valtakunnallisen verkostoa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat opiskelijat ja hakijat, jotka ovat vaarassa jäädä ilman opiskelupaikkaa, valmistuneet opiskelijat. Kohderyhmänä ovat myös perusopetuksen, ammatillisen toisen asteen ja korkeakoulujen opinto-ohjaajat ja ohjaushenkilöstö.

Lisätietoja: 
Päivi Antinoja, paivi.antinoja@brahe.fi

 

Hankeaika: 1.2.2021–30.6.2023

OKM-logo-2R-fi-sininen-L100-CMYK.jpg

Selvät sävelet – koulutuksen järjestäjien alueellinen toimintamalli VOS-työvoimakoulutuksille -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kuntakokeilu vaikuttaa työvoimakoulutuksiin liittyviin prosesseihin ammatillisissa oppilaitoksisa. Lisäksi tavoitteena on kehittää alueellinen toimintamalli työvoimakoulutuksen järjestäjien kesken. Toimintamalli sisältää asiakkaan näkökulmasta suunnitellun palveluprosessin (sisältää uraohjauksen) suunnittelun sekä oppilaitosten hallinnollisen toiminnan. Toimintamalli perustuu ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja kaupunkien työllisyyspalveluiden prosesseihin.

Hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmään kuuluvat kuntakokeilun piirissä olevat sekä siihen liittyvät alueen ammatilliset oppilaitokset.

Hankkeen verkosto:

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on OSAO. Osatoteuttajina toimivat KSAK Oy, Oulun Palvelualan Opisto, Koulutuskeskus Brahe sekä PSK Aikuisopisto.

Lisätietoja: 
Leo Aho, p. 044 439 4332, leo.aho@brahe.fi

Hankeaika: 17.5.2021-31.7.2022

OKM-logo-2R-fi-sininen-L100-CMYK.jpg

Rahoitus:

OKM

Hankkeen kuvaus:

Tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja tukea Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita. Tavoitteena on luoda ja kehittää työvoimakoulutuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja, parantaa koulutuksen työllistävyyttä ja tukea ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa ja opiskelijarekrytointia. Keskeisenä osana on aiemmissa hankkeissa kehitetyn opinnollistamismallin, RAMPE –mallin (Ratkaisut–Menetelmät–Perehdytys) juurruttaminen työpajoilla, -toiminnoissa ja työpaikoilla niille koulutusaloille, joissa se on jo käytössä sekä siirtää sitä muille koulutusaloille, erityisesti elinvoimastrategian mukaisille toimialoille.

Lisätietoa:

Heli Leskelä
heli.leskela@brahe.fi
puh. 040 135 7199

Ville Rautio
ville.rautio@brahe.fi
puh. 040 135 7126

Hankeaika: 1.6.2020–28.2.2022

Euroopan unioni logo Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Työtä, taitoa ja tukea hanke on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittama ESR-hanke. Hanketta hallinnoi Siikajoen kunta ja osatoteuttajana on Raahen koulutuskuntayhtymä. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2020–28.2.2022.

Työtä, taitoa ja tukea -hankkeen päätarkoitus on olla edistämässä monialaisen osuuskunnan perustamista Siikajoelle. Tämä tapahtuu järjestämällä erilaisia osuustoimintaa edistäviä koulutuksia, osaamisen kartoittamista, koulutukseen ohjausta, osuuskunnan jäsenten rekrytointia, osuuskuntatoiminnan markkinointia, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä sekä osuuskunnan käynnistysvaiheessa avustamista ja työssäolon tukemista.  Osuuskunnasta on tarkoitus luoda yksi työllistymisen mahdollisuus.

Hankkeen koulutuksiin ja muihin tapahtumiin voivat osallistua kaikki osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneet Siikajokilaiset.

Hankkeen toiminnasta tiedotetaan hankkeen infosivuilla sekä Facebookissa.

Projektikoordinaattori
Eija Leppäjärvi
puh. 050 447 5531
eija.leppajarvi@siikajoki.fi

Hankeaika: 1.3.2019–30.6.2021

työvoitto-300x59.png Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeessa

 1. juurretaan ja levitetään Työvoitto – voit olla pätevä työhön -hankkeessa kehitettyä kuntouttavan työtoiminnan opinnollistamismallia,
 2. rakennetaan yhteisöllisen palvelumuotoilun keinoin uusia koulutuspalveluita työelämätarpeisiin ja
 3. hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia kohderyhmän osaamisen kehittämisen, työllistymisen ja rekrytoinnin tukena.


Hankkeen varsinaista kohderyhmää ovat työttömät, koulutuksesta valmistuneet, koulutuksen keskeyttäneet ja opintojen loppuvaiheessa olevat työttömyysuhan alaiset nuoret, maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt.

Lisätietoja:
Tarja Kyröläinen, Raahen koulutuskuntayhtymä
tarja.kyrolainen@brahe.fi, puh. 050 576 6672

Jaana Hautamäki, Raahen kaupunki
jaana.hautamaki@raahe.fi, puh. 040 130 3822

Hankeaika: 17.6.2020–30.4.2022

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Rahoitus:

OPH

Hanketta hallinnoi:

 • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
 • hankeverkosto; JEDU, KAO,KPEDU, Lappia, Luovi, OSAO, Brahe

Hankkeen kuvaus:

Koulutuskeskus Brahe painottaa hankkeessa asiakaslähtöisen HOKS-prosessin kehittämistä ja erityisesti kehitetään toimintamalleja tukemaan keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden opintojen loppuun saattamista. Lisäksi olemme vahva kehittäjä vertaisoppimisen mallien kehittämisessä ja osallistumme aktiivisena tiedon hyödyntäjänä ja jakajana KOSO- ja OPSO-prosessien kehittämisessä alueellisen yhdenmukaisuuden näkökulmista.

Tavoitteet:

 1. Vertaisoppimisen mallit ja osaaminen vertaisoppimisen tueksi
 2. Asiakaslähtöinen HOKS prosessi
 3. Asiakaslähtöinen koulutus- ja oppisopimusprosessi
 4. Yhdenmukainen ja asiakaslähtöinen työelämässä oppimisen palveluprosessi

Lisätietoja: 
Liisa Vares, liisa.vares@brahe.fi
Eveliina Noponen, eveliina.noponen@brahe.fi

Hankeaika: 1.5.2018–31.12.2020

Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategian sisältöjen vienti käytännön toimintaan. Ydintavoite voidaan tiivistää seuraavasti: Tavoitteellisempaa ja täsmällisempää strategian jalkauttamista, rohkeita kokeiluja.

Hanketta koordinoi Centria ammattikorkeakoulu ja mukana toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä OSEKK, Raahen koulutuskuntayhtymä, Kuusamon kaupunki ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus sekä kasvatustieteiden tiedekunta.

Lisätietoja:
Anu Rautio
anu.rautio@brahe.fi
puh. 040 135 7148

Hanketiedote

Kansainvälisyyshankkeet

Hankeaika: 1.6.2018–31.5.2021

Erasmus+

Hanke on jatkohanke ArtEVult VI -hankkeelle.

Hanketta koordinoi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Kyseessä on verkostohanke, jossa Koulutuskuntayhtymä Brahe on hankkeen osatoteuttajana.

Hankkeen tavoitteet:

 1. Edistää kuvallisen ja audiovisuaalisen alan opetushenkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistymistä 
 2. Parantaa opiskelijoiden kykyä työskennellä monikulttuurisissa työympäristöissä 
 3. Syventää ja kehittää Arte Cult -verkoston yhteistyötä 

Toimenpiteet:

 • toteutetaan opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksia

Tutustu hankeverkoston nettisivustoon

Lisätietoja:
Pekka Korhonen, pekka.korhonen@brahe.fi, puh. 0400 597 346

Hankeaika: 1.9.2018–31.8.2020

Erasmus+

This project focuses on developing media and communication, developing practical language skills, introducing innovative practise in teaching, deepening our cooperation with schools of similar profiles, increasing vocational skills and competences in the field of digital technology and the knowledge of history and history of art in connection with cultural heritage and environmental questions.

Hankkeen hallinnoija:

 • Střední škola a Vyšší odborná škola / Praha
 • Koulutuskuntayhtymä Brahe mukana verkostokumppanina ja osatoteuttajana

Lisätietoja:
Pekka Korhonen, pekka.korhonen@brahe.fi, puh. 0400 597 346

Hankeaika: 1.9.2019–31.8.2021

Erasmus+

The aim of the project is to research different cultural, geographical as well as philosophical approaches to the concept Design with the students to support their own ideas in the field of architecture, furniture construction and interior design. For this, the students will study both European similarities and regional and national characteristics in order to become more self-confident in designing and crafting.

Lisätietoja:
Tuija Nurkkala
tuija.nurkkala@brahe.fi
puh. 0400 252 138

Hankeaika: 09/2020–07/2022

Rahoitus:

Nordplus Junior

Hankkeen hallinnoijat:

 • Seduva Gymnasium, Liettua
 • Koulutuskuntayhtymä Brahe mukana verkostokumppanina, osatoteuttajana

Hankkeen kuvaus

All the partnership schools will commit to do their best to reach the aims that have been set. The students will do project work in their home countries under the guidance of their teachers and then in cooperation with the other schools via a website and during the visits. A lot preparations will be made before the visits. The management of each institution is in favour of the project and all the activities that it includes. During the visits each school will welcome visitors from other countries and meetings will be organized in the school premises. Concrete project activities  will be planned for the visits. During the project meetings and through virtual communication the project participants will get a wider understanding about the ecological situation in four countries and the ways the problems are being sold. It will encourage them to reconsider how  it is essential for every person to save nature trying to recycle and reuse what we throw daily. The project activities will be described in the school webpages, spread in the regional media to get more people interested  in the local communities and participate in the Green Movement.

Lisätietoja:
Ari Hannus, ari.hannus@brahe.fi, puh. 040 135 7109

Hankeaika: 1.9.2020-31.8.2022

Erasmus+

(Innovative agricultural techniques to boost entrepreneurial skills of future farmers)

Project works on basic skills to boost entrepreneurial education. It is based on a learning by working methodology and it will be organised into 6 LTT meetings. Participants will have the chance to learn step by step all the relevant phases to plan, do, check and implement a successful start-up connected to agriculture and farming. There will be 6 modules developed during this project. In each module participants will learn and apply strategies to become future smart farmers. Participants will be able to make creative, sustainable and inclusive choices that will protect and enrich the environment, the quality of the air and soil, make profit and make their society a better place to live in. The project and the LTT activities will be an irreplaceable occasion for the improvement for teachers and organizations as well, every participant will show their best practices and learn from the others.

Lisätietoja:
Ari Hannus, ari.hannus@brahe.fi, puh. 040 135 7109
Marjut Autio
Janne Salmela

FinnishHankeaika: 1.9.2018–28.2.2021

Nordplus Junior

Asiantuntijaliikkuvuushanke.

Osallistujat:

 • Marijampole VET centre, Liettua
 • University of the Third Age, Liettua
 • Organization Ecological Future Education, Latvia
 • Koulutuskeskus Brahe

Projektin tarkoituksena on tutkia vanhoja ruokailutottumuksia ja perinneruokia sekä tuoda niistä nykypäivään sopivia moderneja ja terveellisiä versioita. Projektin tuotoksena on sähköinen reseptikirja sekä koulutuspaketti perinneruokiin, terveelliseen ruokaan sekä ruoan ekologiaan liittyen. Kohderyhmänä ovat aikuisopiskelijat.

The idea of the project is to research old eating habits, traditions and methods of making healthy food of our countries, revive them into modern life and make use of them in modern days. The aim is to combine ecological issues with culinary heritage of Baltic and Nordic countries. The project will elaborate the training package (training-methodological material) for adult learners and create electronic recipe book containing food recipes of all partner countries.

 

Results:

Electronic recipe books and training materials:
 

Lisätietoja:

Ari Hannus
ari.hannus@brahe.fi
puh. 040 135 7109

Mari Krook
mari.krook@brahe.fi

Hankeaika: 1.9.2018–31.5.2021

Erasmus+

Together for Future VETskills – ToVET is Erasmus+  KA3 – Networks and Partnerships project. The network of experienced Finnish, Italian and Spanish partners aim to take a step ahead on European level. They aim to make skills and competences more visible and comparable in labour market on European level.  

The project partners will actively promote VET and share success stories, best practices, new innovations and EU tools primarily by developing tools and good practises and disseminating them for the European Skills Week. We focus on internationalisation strategies and key competences. 

The project is coordinated by Kainuun ammattiopisto. Together with Finnish partners Luovi, YSAO, Samiedu, Omnia, Vamia and Brahe they form a network called European Pathway.   European partners are Ikaslan Gipuzkoa from Spain, ENAC Ente Nazionale Canossiano from Italy and Scuola Centrale Formazione from Italy. 

The partners focus on  

 • The internationalisation strategy of VET providers  
 • Fostering the mobility of leaders, staff and VET learners  
 • Establishing cooperation partnerships  
 • Key competences  
 • European VET Skills week  

Lisätietoja:
Ari Hannus, ari.hannus@raahenedu.fi, puh. 040 135 7109

Hankeaika: 1.6.2018–31.5.2020, 1.6.2019–31.5.2021

Erasmus+

Kansainvälisyystoiminnan akkreditointi mahdollistaa jatkorahoituksen hakemisen kevennetyllä hakumenettelyllä ammatillisen koulutuksen KA1 -hakukierrosten yhteydessä vuosina 2016–2020. Opiskelijoiden ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus.

Kansainvälinen kumppaniverkosto.

Lisätietoja:
Ari Hannus, ari.hannus@brahe.fi, puh. 040 135 7109
Niina Kuusirati
Pekka Korhonen
Tuija Nurkkala

 

Päättyneet hankkeet

Hankeaika: 1.6.2019–30.4.2020

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Hankkeen tavoitteena on luoda positiivista mielikuvaa luonnonvara-alan ammatillisesta koulutuksesta sekä luonnonvara-alasta toimialana. Tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamista viestinnästä ja kirkastaa ammattiylpeyttä. Tavoitteena on lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden ja työvoiman määrää. Mukana luonnonvara-alan koulutusta tarjoavien koulutuksenjärjestäjien verkosto. Hallinnoija KPEDU.

Lisätietoja:
Esa Lehto
esa.lehto@brahe.fi

Hankeaika: 1.3.2017–30.6.2020

Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä Lybeckerin opiston ja yritysten kanssa oppimismalleja sijoittamalla työssäoppijoita ryhminä sekä perinteisen metalli- ja palvelu- ja kaupan alan että luovan alan yrityksiin. Päätavoitteena on luoda koulutusmalleja, jotka lisäävät koulutuksen työelämävastaavuutta.  Opiskelijat hyötyvät aidossa ympäristössä toteutettavasta opetuksesta samalla, kun he oppivat yrittäjämaista ajattelua ja luovan alan osaajien työmahdollisuuksien tunnistamista sekä oman osaamisen markkinointia. Hankkeen aikana myös opettajilla on mahdollisuus tehdä muutaman viikon mittaisia työelämäjaksoja yrityksissä.

Lisätietoja:
Tomi Tuikkala
tomi.tuikkala@brahe.fi

Hankeaika: 1.2.2018–31.12.2019

Opetushallinto rahoittaa hanketta

Hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksien yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja sekä edistää osallisuutta. Tavoitteena on yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen sekä yhteisön ja yksilön hyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittäminen. Yhteisöllistä toimintakulttuuria luodaan teemakuukausien avulla koko koulutuskuntayhtymässä. Kehitetään opiskelijoiden kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tutortoimintaa. Luodaan toimiva palautejärjestelmä, ja kokeillaan rohkeasti uusia palautteenantokeinoja.

Parvessa parempi 2 on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallinnoima, Opetushallituksen rahoittama hanke.

Lisätietoja:
Päivi Antinoja
paivi.antinoja@brahe.fi
puh. 040 719 0382

Hankeaika: 15.12.2017–31.12.2019

Tavoitteena on keskittää koko opiskelijan oppimisprosessi näkyväksi e-perusteiden mukaisesti. Tutkinnon osittain luodaan tutkinnon kaikista osista muodostuva laadukas verkko-oppimisympäristö.

Saada pysyväksi toimintakulttuuriksi opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi.

Otetaan kaikilla aloilla ja yhteisissä tutkinnon osissa käyttöön KEUDAn pilotoima soluopetusmalli, jolla mahdollistetaan opiskelijoiden yksilölliset opintopolut sekä ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa.

Osapuolet:
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Osekk hallinnoija
Oulun Palvelualan Opisto, osatoteuttaja
Raahen koulutuskuntayhtymä, osatoteuttaja

Lisätietoja:
Pekka Korhonen
pekka.korhonen@brahe.fi
puh. 0400 597 346