Hyppää sisältöön

In English

18.6.2023

Vierelläkulkija -mallin avulla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja opintoihin kiinnittymistä

Mallia kehitetään Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla –hankkeessa.

Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja tasa-arvoa luonnonvara-alan oppilaitoksissa.  Hyvinvointi terminä on moniulotteinen, pitäen sisällään psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen ulottuvuuden. Se on myös pitkälti henkilön subjektiivinen kokemus omasta tilastaan, jota ei aina ole helppo määritellä. Opiskelijalla saattaa olla mielenterveyteen, arjen hallintaan tai sosiaalisiin taitoihin liittyviä haasteita. Näiden huomioiminen yksilöllisesti luo osaltaan turvallisuuden tunnetta ja edelleen kykyä kiinnittyä opintoihin.

Vierelläkulkija-malli, koulutus- ja oppisopimuksella opiskelevan opiskelijan tarpeista lähtevän auttamistyön kehittäminen

Opiskelijan hyvinvointi, tasa-arvoinen kohtelu ja oppimisen tukeminen ovat lähtökohtia sille, että hänen on mahdollista valmistua ammattilaiseksi valitsemallaan alalla. Ammattiin opiskelu painottuu yhä enemmän työelämäyhteistyöhön, jolloin opiskelijalla on mahdollista hankkia tarvittava osaaminen aidossa työympäristössä. Koulutus- ja oppisopimusmallit jäljittelevät jossain määrin kisälli–mestari-tapaa oppia asioita. Parhaassa tapauksessa työnantaja saa innokkaan ja motivoituneen työntekijä-opiskelijan ja opiskelija mieleisensä työpaikan oppimisen tueksi. Jotta hyöty olisi molemminpuolinen, tulee opiskelijan saada yksilöllistä ja hänen tarpeisiinsa vastaavaa tukea sinne, missä hän on.

Mallin tarkoituksena on varmistaa tasavertainen tuki riippumatta siitä, missä opiskelu fyysisesti tapahtuu. Se on henkilökohtaista ohjaamista, jonka avulla pyritään varmistamaan opintojen eteneminen. Vierelläkulkija on myös linkki opiskelijan, huoltajan, työpaikkaohjaajan, erityisopettajan ja opettajien välillä. Opiskelijan edun mukaista on, että kaikki hänen opiskeluverkostoonsa kuuluvat tahot tuntevat toisensa ja toimintatavat, jotta yhteistyö pysyisi mahdollisimman avoimena. Kaikessa toiminnassa huomioidaan nuoren opiskelijan kehitystaso ja tuetaan psyykkisten, fyysisten ja sosiaalisten taitojen kehittymisessä.

Opiskelijalla saattaa olla haasteita työelämätaidoissa, kuten työturvallisuuteen, työpaikalla käyttäytymiseen tai poissaoloilmoituskäytäntöihin liittyen. Pitkään jatkuessaan nämä ovat omiaan hankaloittamaan suhdetta työnantajaan tai johtamaan jopa työsopimuksen purkamiseen. Se voi aiheuttaa itsetunnon laskua ja epäonnistumisen kokemuksia. Toisaalta voi käydä niin, että työt sujuvat hyvin, mutta kirjalliset tehtävät jäävät tekemättä tai niiden tekemiseen liittyy hankaluuksia. Riippumatta siitä, mille alueelle haasteet liittyvät, on yhdessä etsittävä niiden syyt, jotta opiskelijaa voidaan auttaa.

vierellakulkija.jpg

Vierelläkulkija keskustelee opiskelijan kanssa teorian ja käytännön tietotaidon merkityksestä. Tänä päivänä opiskelijoilta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta tiedon hankintaan ja sen käsittelemiseen. Vierelläkulkija-mallista saatujen kokemusten mukaan aika usein omatoiminen opiskelu jättää huomiotta esimerkiksi tutustumisen opintomateriaaliin ItsLearning-oppimisympäristössä, mikä taas edelleen vaikeuttaa tehtävien tekemistä ja asian ymmärtämistä sekä sisäistämistä. Vierelläkulkijan yksi tehtävä onkin opastaa opiskelijaa keskittymään tehtävien tekemiseen, vaikka ne tuntuisivat ylivoimaisilta. Opiskelu- ja oppimistaitojen opettaminen on myös yksi vierelläkulkijan monista tehtävistä. Vaikka opiskelijalla olisi miten paljon haasteita tahansa, aina löytyy myös kiitoksen paikkoja. Positiivisen ilmapiirin luominen ja kannustava palaute auttavat luottamuksellisen suhteen luomisessa.

Vierelläkulkija, kasvatusohjaaja Jaana Kylmänen

jaanakylmanen.jpg

Hyvinvoivaa kasvua luva-alalla 

  • OPH:n rahoittama (Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus) kuuden koulutuksenjärjestäjän verkostohanke. Koordinaattorina toimii Koulutuskeskus Brahe. Mukana ovat myös Ysao, Kpedu, Salpaus, Hevosopisto ja Harju.
  • Tavoitteena lisätä hyvinvointia ja tasa-arvoa oppilaitoksissa
  • Toimenpiteet: kehitetään asuntolatoimintaa, luodaan kohtaavan toiminnan malli, parannetaan oppimisen saavutettavuutta, kehitetään muualla opiskelevien ohjausta (koso ja opso), edelleen kehitetään tutortoimintaa sekä eri tasoista opiskelijavaikuttamista ja lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
OPH rahoittaa hanketta -logo