Hyppää sisältöön

In English

10.10.2016
Ari Hannus,

Hakeutuminen kansainväliseen asiantuntijavaihtoon

Asiantuntija liikkuvuusjaksot mahdollistavat uusien työelämäyhteyksien syntymisen ja samalla henkilökunnan ammatti-identiteetti vahvistuu. Opettajien liikkuvuusjaksot vaikuttavat myös opetussisältöjen uudistamiseen ja opettajan omien pedagogisten taitojen kehittämiseen.

Asiantuntijavaihtoja on kolmessa eri hankkeessa tällä hetkellä:

1.) Koko kuntayhtymän Mobility Charter

2.) Raahen ammattiopiston European Pathway

3.) Lybeckerin opiston ArteCult

Asiantuntijavahtojen tavoitteista voi tiedustella tarkemmin kv-koordinaattoreilta. Esimerkiksi Mobility Charterin asiantuntijaliikkuvuuksissa on tavoitteena mm:

Asiantuntija liikkuvuusjaksot mahdollistavat uusien  työelämäyhteyksien syntymisen ja samalla henkilökunnan ammatti-identiteetti vahvistuu. Opettajien liikkuvuusjaksot vaikuttavat myös opetussisältöjen uudistamiseen ja opettajan omien pedagogisten taitojen kehittämiseen. Opettajilla on liikkuvuusjaksojen aikana mahdollisuus oppia eri maiden opetusjärjestelmistä, vertailla niitä keskenään sekä oppia ja luoda uusia opetusmenetelmiä. Opettaja saa työelämäjaksoilla ajankohtaista tietoa käytettävistä työtavoista sekä -välineistä ja pystyy hyödyntämään sitä omassa opetuksessaan. Todelliset työelämän käytännöt vaikuttavat näin suoraan ammatilliseen opetukseen. Opettajat  perehtyvät oman alan yritystoimintaan ja yrittäjyyteen. Sen vaikutuksena hän levittää uusinta tietoutta työyhteisössään, paikallisessa työelämässä , kansallisesti ja kansainvälisesti verkoston kautta. Opettajien liikkuvuusjaksot vahvistavat kansallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia.
Opettajat saattavat opettaa yhteistyöoppilaitoksissa. Vieraalla kielellä opettaminen vaatii opettajalta tarkkaa perehtymistä opetettavaan aiheeseen ja sen vaikutuksesta parantaa opettajan substanssiosaamista.

Asiantuntijaliikkuvuuksien vaikutukset säteilevät Rkky:n myös ulkopuolelle. Hyötyjinä ovat Rkky:n kanssa yhteistyötä tekevät tahot, elinkeinoelämä, julkinen- ja kolmas sektori.

Hallinnon liikkuvuudet vaikuttavat edellä kuvatun kaltaisesti henkilöihin itseensä kansainvälisyysosaamisen parantuessa. Hallinnon liikkuvuudet parantavat kv-strategian mukaisesti pohjoista yhteistyötä, se vaikutus on paikallinen, alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen. Lisäksi liikkuvuuksien vaikutus kohdistuu paikallisesti Rkky:n opiskelijoihin ja henkilökuntaan hyvien käytäntöjen käyttöön otolla. Lisäksi vaikutus paikalliseen elinkeinoelämään tapahtuu ammatillisten neuvottelukuntien kautta.

Paikalliset yritykset saavat liikkuvuustoiminnan ansiosta ulkomaisia harjoittelijoita. Yritysten työntekijöiden kielitaito paranee, uusia työkäytänteitä omaksutaan ja kansainvälisyydelle myönteinen ilmapiiri kasvaa.

Työelämäyhteistyökumppaneille tarjottavien liikkuvuuksien vaikutukset kohdistuvat nimenomaisiin yrityksiin. Yritysten on mahdollista luoda kansainvälistä yhteistyöverkkoa ja niiden henkilökunnan kansainvälisyysosaaminen paranee, vrt. Cimon selvitys. Lisäksi yritysten ja Rkky:n yhteistyö syvenee.”

 

Haku asiantuntijavaihtoon 2016 ei ole enää käynnissä.