Hyppää sisältöön

In English

Terveydentilavaatimukset kuljetusalalla

Terveydentilavaatimukset koskevat seuraavaa tutkintoa:

 • logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala

Opiskelijaksi ottamisen esteet

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssätarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtävien aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan ajokorttilain ja Liikenteen turvallisuusviraston antamien ajoterveysohjeiden ryhmän 2 terveydentilavaatimuksia. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai todettuja sairauksia, jotka vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden ja turvallisuuden. Kuljettajan kyky toimia turvallisesti liikenteessä on monen tekijän summa, yksi niistä on ajoterveys. Erilaisilla oireilla, sairauksilla tai vammoilla voi olla myös vaikutusta kuljettajan ajokykyyn. Useimmat sairaudet eivät ole este ajamiselle, kunhan ne ovat hyvässä hoidossa ja seurannassa.

Alla luetellut terveydentilavaatimukset voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä kuljettajakoulutuksessa (R2 ryhmä) tai voivat edellyttää lisäselvittelyä. Oppilaitos voi pyytää hakijalta/opiskelijalta tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen tai lausunnon soveltuvuudesta koulutukseen:

 • Etenevä silmäsairaus tai näkövaikeuksia mahdollisista silmälaseista/piilolinsseistä huolimatta
 • Diabetes
 • Sydän- tai verisuonisairaus (esim. rytmihäiriö, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta tai vaikea verenpainetauti)
 • Rintakipu tai hengenahdistus
 • Aivoverenkiertohäiriö (esim. aivoinfarkti, aivoverenvuoto tai TIA-kohtaus)
 • Pitkäaikainen unettomuus, voimakas väsymys tai uniapnea
 • Mielenterveyden häiriö (esim. vakava masennus, itsetuhoisuus, skitsofrenia, psykoosi tai kaksisuuntainen mielialahäiriö)
 • Persoonallisuushäiriö
 • Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)
 • Älyllinen kehitysvammaisuus
 • Neurologinen sairaus tai vamma (esim. epilepsia, narkolepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, aivokasvain, tajunnanhäiriökohtaus, aivovamma tai selkäydinvamma)
 • Muistihäiriö
 • Toistuva huimaus, joka häiritsee normaalia toimintaa
 • Alkoholin ongelmakäyttö tai alkoholiriippuvuus
 • Huumausaineiden käyttö
 • Säännöllinen tai toistuva keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden (ns. kolmiolääkkeiden) käyttö
 • Tuki- ja liikuntaelinten sairaus tai vamma, joka voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä
 • Muu vaikea sairaus (esim. vaikea keuhkosairaus, vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, syöpä tai elinsiirto).

Lähteet:

Ajoterveys | Ajokortti-info

Ajoterveysohje_Traficom_2021.pdf

Laki ammatillisesta koulutuksesta

SORA – ratkaisuja soveltumattomuuteen | Opetushallitus (oph.fi)

Hakijan terveys ja toimintakyky - Opintopolku

SORA-säädösten (= ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta ja lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumattomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin. Säädöksillä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeus voidaan peruttaa SORA-tutkinnossa viimesijaisena toimena, jos opiskelija ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskelun esteitä ei voida kohtuullisin toimin poistaa, eikä opiskelijaa voida ohjata toiselle koulutusalalle. Opiskeluoikeus voidaan myös peruuttaa sellaisessa tilanteessa, jossa opiskelija ei olisi voinut tulla valituksi koulutukseen, jos hänen terveydentilaansa tai toimintakykyään koskeva puute olisi tiedetty jo hakeutumisvaiheessa. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös silloin, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky muuttuu opintojen aikana siten, että hän ei täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä.

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Jos opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan syyn vuoksi, on palauttamista mahdollista hakea koulutuksen järjestäjältä. Opiskeluoikeuden palauttamisen hakemiselle ei ole määräaikaa ja se tehdään vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Opiskeluoikeuden palauttamisen edellytyksenä on, että hakija osoittaa terveydentilaansa koskevilla lausunnoilla, että opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneet syyt ovat poistuneet ja opiskelija täyttää opiskelijaksi ottamisen terveydelliset edellytykset. Koulutuksen järjestäjä voi palauttaa opiskeluoikeuden, jos siihen on riittävät perusteet.

Rikosrekisteriote (rikostaustaote)

Rikosrekisteriotteen esittäminen vaaditaan koulutuksissa, joissa työpaikalla oppiminen tapahtuu alaikäisten parissa. Rikosrekisteriote tulee esittää 2-3 viikon sisällä koulutuksen alkamisesta. Mikäli opiskelija ei esitä rikosrekisteriotetta, koulutuksen järjestäjällä on oikeus peruuttaa opiskeluoikeus.

T-todistus tämänhetkisestä terveydentilasta

Oppilaitos voi hakuvaiheessa henkilön antamien tietojen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Tällöin henkilön tulee toimittaa oppilaitokseen T-todistus opiskelijaksi valintaa varten. T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta kuljetuspalvelut-alan tutkintokoulutusta varten.